REGULAMIN HR DATA CLUB

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. HR Data Club (zwany dalej również „Klubem”) jest to inicjatywa powołana w celu organizacji spotkań oraz wymiany doświadczeń i informacji przez profesjonalistów HR. Inicjatywa zarządzana jest przez Evention Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, o numerze NIP 5252564839 oraz KRS 0000483800 (zwane dalej „Firmą”).
 2. Klub nie posiada osobowości prawnej. Firma finansuje działalność Klubu.
 3. Klub został powołany na czas nieokreślony.
 4. Z Firmą można się skontaktować pod adresem:
  Czerniakowska 71 lok. 616, 00-715 Warszawa. Siedziba Klubu mieści się w siedzibie Firmy.
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • Bazie Danych – oznacza to zbiór danych osobowych członków Klubu; Administratorem danych jest Firma.
  • Członku Klubu – oznacza to osobę fizyczną, która spełnia lub spełni kryteria określone w § 4 Regulaminu.
  • Regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin Klubu, który określa warunki i zasady udziału w Klubie.
  • Stronach Klubu – oznacza to serwis internetowy Klubu o adresie https://hrdataforum.pl/hr-data-club/
 1. Administratorem danych jest Firma.

 

§ 2.

KIEROWNICTWO HR DATA CLUB

 1. Klub posiada Komitet Organizacyjny, składający się z minimum dwóch osób – przedstawicieli Firmy. Do Komitetu Organizacyjnego może należeć również do dwóch przedstawicieli Rady Klubu, wyłonionych przez Radę Klubu.
 2. Komitet Organizacyjny kieruje bieżącymi pracami i zagadnieniami organizacyjnymi, administracyjnymi oraz merytorycznymi Klubu wg. podziału zadań ustalonego wewnątrz Komitetu Organizacyjnego.
 3. W budowie, weryfikacji i wykonaniu programu merytorycznego działania Klubu uczestniczy Rada Klubu.
 4. Rada Klubu to prestiżowe gremium osób o uznanym dorobku i autorytecie w środowisku analityków HR.
 5. Rada Klubu powoływana przez Komitet Organizacyjny spośród członków Klubu (za wyjątkiem powołania pierwszego składu Rady). Członkowie Rady mogą rekomendować powołanie dodatkowych członków Rady. Informacje o tym, kto jest członkiem Rady, dostępna jest na stronach Klubu.
 6. Komitet Organizacyjny może powołać dodatkowe osoby do pełnienia wskazanych zadań w ramach działalności Klubu.

 

§ 3.

CELE, MISJA I DZIAŁALNOŚĆ HR DATA CLUB

 1. Misją Klubu jest budowa instytucjonalnej formy społeczności profesjonalistów HR zajmujących się w szczególności analityką i podnoszenie wartości wnoszonej przez działy i komórki, w którym pracują w ramach ich własnej organizacji oraz całych branż i gospodarki.
 2. Cele Klubu to:
  • budowanie prestiżu i wzmacnianie pozycji zawodowej jego Członków,
  • wspieranie Członków Klubu w rozwoju zawodowym i osobistym,
  • integrowanie środowiska profesjonalistów zajmujących się analityką HR, budowanie dla nich platformy wymiany doświadczeń,
  • umożliwienie społeczności wspólnego zabierania stanowiska i opinii w sprawach ważnych dla społeczności
  • kształtowanie obraz ekspertów HR jako ekspertów, którzy potrafią uzasadnić twardymi danymi swoje decyzje i rekomendacje
 3. Określone powyżej cele Klub realizuje w szczególności poprzez:
  • merytoryczne spotkania otwarte i zamknięte, warsztaty i inne formy działalności merytorycznej,
  • spotkania integracyjne,
  • konkursy i inne formy promocji najlepszych praktyk,
  • elektroniczną platformę wiedzy i komunikacji.
 4. Klub może prowadzić także działania integrujące Członków oraz może organizować imprezy kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie. Działalność ta może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 4.

CZŁONKOSTWO W HR DATA CLUB

 1. Członkiem Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna, odpowiedzialna za obszar analityki HR w firmie albo instytucji publicznej, o przynajmniej 3-letnim udokumentowanym doświadczeniu w obszarze analityki HR.
 2. Ubieganie się o członkostwo w Klubie inicjowane jest poprzez wypełnienie formularza członkowskiego umieszczonego na stronie Klubu.
 3. Formularz członkowski powinien zostać wypełniony w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Komitet Organizacyjny zaakceptuje tylko taki formularz członkowski, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane.
 4. Komitet Organizujący zastrzega sobie prawo niezaakceptowania formularza członkowskiego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, ponowne ubieganie się o status Członka Klubu pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Klubu.
 5. Poprzez rejestrację, o której mowa w ust. 2 Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 6. O przynależności do Klubu decydują (przy czym nie jest wymagane spełnianie wszystkich wymogów łącznie):
  • stanowisko zawodowe,
  • usytuowanie w strukturze firmy, wielkość podległego zespołu,
  • bogactwo doświadczeń zawodowych,
  • wypełnienie klubowej deklaracji i ankiety,
 7. Przedstawiciele dostawców rozwiązań IT oraz świadczących usługi doradcze, którzy spełniają warunki opisane w § 4 ust. 1 i 6, mogą ubiegać się o członkostwo w Klubie pod warunkiem, że w zakres ich odpowiedzialności nie wchodzą obszary inne niż zarządzanie obszarem analityki HR, w szczególności działania operacyjne, marketingowe czy handlowe.
 8. Komitet Organizacyjny oraz Rada Klubu zastrzegają sobie prawo przyznania Członkostwa Klubu o specjalnym statusie osobom, które w ich ocenie zasługują na szczególne uhonorowanie.
 9. Członkostwo w Klubie opiniuje i zatwierdza Komitet Organizacyjny. Rada Klubu ma prawo weta wobec decyzji podjętej przez Komitet Organizacyjny.
 10. Członkostwo w Klubie jest bezpłatne.
 11. Powinnością każdego Członka Klubu jest powiadomienie Komitetu Organizacyjnego o zmianie stanowiska lub miejsca pracy.
 12. Na spotkaniach Klubu Członkowie nie mogą prowadzić działalności marketingowej ani handlowej – pod sankcją wykluczenia z Klubu.
 13. Datą rozpoczęcia członkostwa jest dzień rejestracji Członka Klubu.

§ 5.

REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA W HR DATA CLUB

 1. Każdy Członek Klubu może zrezygnować z członkostwa w dowolnym momencie, składając oświadczenie w tej sprawie.
 2. Członek Klubu może zostać z niego wykluczony za nieprzestrzeganie Regulaminu lub działanie na szkodę Klubu, a także w innych uzasadnionych sytuacjach na podstawie decyzji Komitetu Organizacyjnego za zgodą Rady Klubu.
 3. Członek Klubu może zostać z niego wykluczony w sytuacji, gdy zmieni obszar działalności, a w szczególności, jeśli nowe stanowisko będzie związane z działalnością opisaną w §4 ust. 7
 4. Członek Klubu może się ubiegać o udzielenie okresu karencji na stosowanie kryteriów członkostwa określonych w par. 4 pkt 6. Okres karencji nie powinien przekraczać jednego roku.
 5. Ustanie członkostwa w Klubie następuje w wyniku:
  • skreślenia z listy na skutek wypowiedzenia członkostwa, o którym mowa w ust. 1, wykluczenia albo w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  • śmierci Członka Klubu.
 6. Decyzję o skreśleniu z listy Członków Klubu podejmuje Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Radą Klubu.

§ 6.

PRZYWILEJE I ZOBOWIĄZANIA CZŁONKA HR DATA CLUB

 1. Członkowi Klubu przysługują następujące przywieje klubowe:
  • prawo do publicznego eksponowania informacji o przynależności do Klubu,
  • prawo uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Klub,
  • prawo do startowania w konkursach organizowanych przez Klub,
  • udział w planowaniu rocznych działań Klubu,
  • prawo udzielania rekomendacji kandydatom na Członka Klubu,
  • zgłaszania własnych inicjatyw i pomysłów, występowania z inicjatywą zabierania oficjalnego stanowiska przez Klub
 2. Członek Klubu zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w działalności Klubu, w szczególności udziału w spotkaniach Klubu i inny formach aktywności, oraz do wspierania działań zmierzających do pozyskiwania nowych członków Klubu.

 

§ 7.

PARTNERZY HR DATA CLUB

 1. Działania i rozwój Klubu mogą wspierać partnerzy – wybrani przez Firmę spośród firm i instytucji dostarczających rozwiązania, usługi i wsparcie szczególnie w obszarze analityki HR – na warunkach określonych przez Komitet Organizacyjny.
 2. Obecność partnerów nie może w żaden sposób zakłócać działalności Klubu czy naruszać jego misji i celów.

§ 8.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Osoby fizyczne zgłaszające chęć wstąpienia do Klubu wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w zbiorze danych Członków Klubu.
 2. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2008 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).
 3. Administrator danych osobowych został wskazany w art. 1 ust. 6.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania członkostwa w Klubie. Każdy Członek Klubu ma prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i usunięcia. Klub zapewnia każdemu prawo kontroli przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe Członków Klubu mogą być udostępnione partnerom Klubu jedynie w formie i zakresie listy uczestników konkretnych spotkań w celu budowania relacji i nawiązywania współpracy partnerów ze społecznością Klubu.
 6. Członkowie Klubu przystępując do Klubu będą otrzymywać na adres, w tym adres poczty elektronicznej materiały promocyjne i informacyjne związane bezpośrednio z członkostwem w Klubie (np. informowanie o spotkaniach, sponsorach wydarzenia, zapisach na spotkania). Do członka Klubu nie będą wysyłane informacje handlowe chyba, że wyraźnie zostanie udzielona na to odrębna zgoda przez tego członka Klubu. Zgoda taka może być odwołana w każdym czasie.
 7. Wysłanie przez osobę fizyczną ubiegającą się o członkostwo w Klubie wypełnionego formularza rejestracji jest równoznaczne z:
  • potwierdzeniem autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu,
  • oświadczeniem, że osoba ta została poinformowana o przysługującym jej prawie wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania,
  • wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby związane z działalnością Klubu przez Firmę

 

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Komitet Organizacyjny, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronach Klubu zmienionego Regulaminu.
 2. Komitet Organizacyjny zawiadomi o wprowadzeniu zmian w Regulaminie, jak również poinformuje o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Klubu, zamieszczając odpowiednią informację na stronie www na okres miesiąca oraz wysyłając do Członków Klubu wyżej wymienioną informacje pocztą elektroniczną.
 3. Po ogłoszeniu przez Komitet Organizacyjny zmian w Regulaminie, Członkowie Klubu powinni niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku zmian nieistotnych (literówki, błędy pisarskie, doprecyzowania bądź zmiany nie prowadzące do zmian niekorzystnych dla Członków Klubu lub ingerujących w jakikolwiek sposób w prawa Członków Klubu) nie jest wymagane informowanie o zmianach.
 4. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Członek Klubu nie wypowie uczestnictwa w Klubie.
 5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, jak również w przypadku chęci wystąpienia z Klubu, Członek Klubu jest uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w Klubie w trybie określonym w §5 ust. 1.
 6. Komitet Organizacyjny może zawiesić lub zakończyć działalność Klubu. O takiej decyzji Członkowie Klubu zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem działalności Klubu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Klubu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 8. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji na stronach Klubu.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2020 r.